Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla

Informujemy, iż Rada Miejska w Przemyślu Uchwałą Nr 68/2017 z dnia 25 maja 2017r. uchwaliła Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla - studium miasta Przemyśla jest obowiązujące.

Uwarunkowania tekst : PDFUWARUNKOWANIA 1.pdf (5,23MB)


Kierunki tekst : PDFKIERUNKI_2017.pdf (21,00MB)
 


Zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego, Ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, publikujemy zbiór danych przestrzennych dot. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla (zbiór APP):

zbiór danych przestrzennych:  XMLzbiór_Studium.xml (37,30KB)

app : XMLStudium_2017.xml (37,30KB)

granica studium : SHPgranica_studium.shp (22,89KB)

geotiff uwarunkowań : TIFUwarunkowania_studium_ 2017_geo.tif (48,60MB)

geotiff kierunków :  TIFKierunki zmian w przeznaczeniu_terenów_studium_2017_geo.tif (21,05MB) , TIFKIERUNKI zmian w strukturze_studium_2017_geo.tif (18,42MB)

legenda uwarunkowań : TIFLegenda Uwarunkowania.tif (5,15MB)

legendy kierunków : TIFLegenda Kierunki zmian w przeznaczeniu terenu.tif (5,76MB) , TIFLegenda Kierunki zmian w strukturze.tif (3,88MB)

poniżej podajemy link do usługi wms dla studium:

https://przemysl.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsp.php


Pozostałe informacje dotyczące studium i prac planistycznych w zakresie Studium:

Biuro Rozwoju Miasta Przemyśla realizując zadania z zakresu planowania przestrzennego dokonało oceny aktualności obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla oraz oceny 58 obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Przemyśla. Przy opracowaniu ocen dokonano analiz z lat 2017 – 1 i II kwartał 2023, które obejmowały: wydane decyzje o pozwoleniu na budowę, wydane decyzje o warunkach zabudowy, wydane decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, obowiązujące  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, wnioski o sporządzenie lub zmianę obowiązujący miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, Wieloletni program sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Rada Miejska w Przemyślu podjęła Uchwałę Nr 154/2023 z dnia 27 października 2023r. w sprawie oceny aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta, w której Rada Miejska w Przemyślu stwierdziła, że obowiązujące studium jest aktualne. scan uchwały: PDFUchwała 154.2023.pdf (12,20MB)
 

W dniu 27 października 2023r. Rada Miejska w Przemyślu podjęła Uchwałę Nr 166/2023 w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla. Zmiana Studium była podyktowana decyzją Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 grudnia 2022r.  znak: DGK-4.735.1.2021.16.BG zatwierdzającą dokumentację geologiczno – inwestycyjną złoża gazu ziemnego „Przemyśl” położonego na terenie gmin wiejskich  Rokietnica i Roźwienica w powiecie jarosławskim, gmin wiejskich Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Orły, Przemyśl, Żurawica w powiecie przemyskim oraz miasta Przemyśl w województwie podkarpackim. Zgodnie z art. 95 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 633 z późniejszymi zmianami) udokumentowane złoża kopalin podlegają ochronie w procesie planowania i zagospodarowania przestrzennego na zasadach określonych w ustawie i przepisach ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023r.  poz. 977 z późniejszymi zmianami). Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla nie narusza przepisów odrębnych i nie pozostaje w sprzeczności z interesem publicznym oraz uwzględnia wymogi ochrony środowiska. scan uchwały:PDFUchwała 166.2023.pdf (9,82MB)
 

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Przemyśla o o terminie do wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla. scan: PDFOGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Przemyśla o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany SUiKZP Miasta Przemyśla - Miasto Przemyśl.pdf (226,62KB)

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Przemyśla o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla. scan: PDFOGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Przemyśla o przystąpieniu do sporządzenia zmiany SUiKZP Miasta Przemyśla.pdf (201,03KB)

Uchwała Nr 76/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla PDFUchwała nr 76_2023.pdf (70,41KB)

Uchwała Nr 68/2017 w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla. scan: PDFUchwała Nr 68_akt_StudiumUiKZPMP.pdf (863,73KB)

Wyłożenie studium do publicznego wglądu. scan PDFWyłozenie studium do publicznego wgladu - Miasto Przemyśl.pdf (125,15KB)

OGŁOSZENIE o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla - Aktualizacja 2004/2005 PDFOGŁOSZENIE o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany SUiKZPMiasta Przemyśla - Aktualizacja 2004_2005.pdf (173,93KB)

INFORMACJA Prezydenta Miasta Przemyśla o wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla, scan: PDFINFORMACJA Prezydenta Miasta Przemyśla o wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany SUiKZP m Przemyśla.pdf (165,82KB)

Oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz mpzp: PDFocena aktualności studium Miasta Przemyśla 2010.pdf (922,38KB)
PDFUchwała Nr_95.pdf (71,29KB)

Uchwała Nr 13/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla – Aktualizacja 2004/2005r.” scan:  PDFUchwała Nr_13.pdf (114,67KB)

Uchwała Nr 26/2006 w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla. scan: DOTUchwala_Nr_26.dot (24,00KB)
PDFUchwala_Nr_26_Zal_Nr_1_TEKST_kierunki_rozwoju.pdf (3,39MB)
PDFZał nr 3.pdf (65,98KB)

OGŁOSZENIE o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla - Aktualizacja 2004/2005. scan: PDFOGŁOSZENIE o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany SUiKZP Miasta Przemyśla - Aktualizacja 2004_2005.pdf (165,21KB)

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla – Aktualizacja 2004/2005” scan: PDFOGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany SUiKZPMiasta Przemyśla – Aktualizacja 2004_2005”.pdf (177,62KB)

Uchwała Nr 128/2003 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla. scan: DOTUchwala_Nr_128 1.dot (21,50KB)

Uchwała Nr 127/2003 w sprawie aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla scan: DOTUchwala_Nr_127.dot (21,50KB)