Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakres działania

Do podstawowych zadań Biura należą w szczególności sprawy z zakresu:

  • Formułowania wniosków i opinii do opracowań związanych z gospodarką przestrzenną na poziomie gminy, regionu i kraju.
  • Opracowania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Przemyśla oraz jego zmian.
  • Opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z wymaganymi ustawowo opracowaniami towarzyszącymi.
  • Prowadzenia banku danych, w tym rejestrów graficznych wniosków o sporządzenie i zmianę planów, decyzji o warunkach zabudowy i  lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwoleń na budowę i obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego.
  • Prowadzenia monitoringu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, w tym ocen aktualności planów i studium oraz opracowywania wieloletnich programów sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • Opracowania programów, studiów, koncepcji i analiz urbanistycznych dla potrzeb wynikających z zagospodarowania terenu, w tym  projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
  • Opracowania informacji i opinii urbanistycznych dotyczących zasad zagospodarowania terenu, podziału i przeznaczenia nieruchomości.
  • Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, przeniesienia decyzji, wydawanie zaświadczeń z zakresu planowania przestrzennego, prowadzenie rejestrów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, opiniowania projektów podziału nieruchomości, na podstawie Uchwały Nr 80/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej, (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, poz. 1546 z dnia 11 maja 2015r.)